Rysunek a model procesu

Rysunek a model procesu biznesowego

Wiele osób używa programu Microsoft® Visio do rysowania procesów. Rysunek to jednak nie model procesu. W modelu określanych jest wiele parametrów procesu przydatnych przy jego ocenie. Dlatego profesjonaliści nie używają narzędzi do rysowania, a narzędzi do modelowania. Są one przystosowane do tworzenia modeli procesów i często wyposażone w dodatkowe funkcjonalności wykorzystywane przy analizie procesów biznesowych i technologicznych. Takim narzędziem jest iGrafx® FlowCharter™. Potrafi on wczytywać diagramy VISIO i konwertować je do pełnowartościowych (po uzupełnieniu danymi modelowania) modeli procesów biznesowych. Zastosowanie programu iGrafx® FlowCharter™ może się przyczynić do wydatnego skrócenia czasu potrzebnego na utworzenie, a potem aktualizację przygotowanych modeli.

Dlatego jeśli korzystasz już z VISIO do rysowania modeli procesów zastanów się czy poniższe funkcjonalności są dla Ciebie istotne. Jeśli tak, to uzupełnij brakujące funkcjonalności przez zakup iGrafx® FlowCharter™ i zmień rysunki w modele. Microsoft® VISIO pozostaw do tworzenia innych rysunków nie będących modelami procesów.

Natomiast jeśli dopiero poszukujesz narzędzia do modelowania procesów zastanów się, czy nie lepiej od razu wystartować z prawdziwym narzędziem do modelowania procesów. Kup iGrafx® FlowCharter™

Podstawowymi wymogami oprogramowania do modelowania są:

 • Możliwość uzupełnienia rysunku danymi charakteryzującymi proces. Model to nie tylko rysunek, to także (a może nawet przede wszystkim) dane opisujące poszczególne elementy modelu. iGrafx® FlowCharter™ pozwala na wprowadzanie danych dotyczących między innymi:

  • czasu trwania czynności

  • przydziału zasobów

  • harmonogramów

  • kosztów

  • odpowiedzialności

  • ryzyk

  • przekazywanych informacji do innych procesów

  • sposobu generowania transakcji

 • Ułatwienia związane z tworzeniem torów (Swimlanes) w modelach Swimlane i BPMN (najbardziej rozpowszechnione modele procesów). W iGrafx® FlowCharterze tory automatycznie się powiększają, aby dopasować się do dostawianych symboli. Jednocześnie można wymusić automatyczne powtarzanie się nazw torów na kolejnych stronach wielostronicowego wydruku diagramu. Podobnie można powielać nazwy faz.

 • Badanie zgodności z semantyką modelu. Narysować można wszytko. Jednakże notacje (np. BPMN, IDEF0) nakładają formalne ograniczenia na rysunek. Dzięki nim modele mogą podlegać później konwersji do np. kodu w BPEL4WS. Ograniczenia te zapewniają też spójność modelu. iGrafx® FlowCharter™ bada zgodność modelu z BPMN a wraz nakładką iGrafx® IDEF0 z notacją IDEF0.

 • Możliwość tworzenia dużych diagramów. Prawdziwe modele procesów wymagają często tworzenia wielostronicowych diagramów. W iGrafx® FlowCharterze diagramy mogą osiągać rozmiary ponad 350x350 metrów, czyli praktycznie nie ma ograniczeń co do ich wielkości. Automatyczne łączniki do stron zewnętrznych (of page connectors) ułatwiają nawigację po kolejnych stronach wydruku diagramu i zmniejszają czas potrzebny na jego korekty w przypadku przeskalowania czy dodania / usunięcia elementów. Ten sam diagram może być drukowany z łącznikami na drukarce i bez łączników na wielkoformatowym ploterze.

 • Zarządzanie strukturą diagramu. Modele procesów biznesowych często zawierają podprocesy. Istotna jest informacja jakie są relacje pomiędzy procesami i podprocesami. iGrafx® FlowCharter™ pozwala na przechowywanie całej struktury modelu procesu w jednym pliku. Dzięki temu widać relacje pomiędzy procesami / podprocesami, a także w jakich diagramach występują określone tory oraz w jakich relacjach do elementów diagramu występują inne obiekty (np. analizy FMEA, priorytetów, łącza do zewnętrznych plików

 • Możliwość analizy przyczyn i skutków występowania usterek (tzw diagramy Przyczynowo-Skutkowe, Ishikawy, Rybie Ości w połączeniu z wykresami Pareto i arkuszami FMEA). iGrafx® FlowCharter™ pozwala na wykonanie takich analiz i powiązanie ich z odpowiednimi modelami procesów. Połączenia pomiędzy diagramami Rybich Ości, wykresami Pareto i arkuszami FMEA są w pełni interaktywne (modyfikacja danych na jednym z elementów automatycznie aktualizuje je na pozostałych). Diagramy Przyczynowo-Skutkowe przy złożonych analizach bywają bardzo obszerne. Dlatego możliwości ich formatowania i korekty położeń gałęzi bywają kluczowe i bardzo pracochłonne. iGrafx® FlowCharter™ pozwala na automatyzację rozmieszczenia gałęzi ale jednocześnie zachowuje pełną kontrolę nad ręcznie skorygowanymi położeniami.

 • Możliwość publikacji modeli. Publikacja wielodiagramowych modeli jest bardzo pracochłonna. Aby skrócić czas ich publikacji iGrafx® FlowCharter™ wyposażony jest w mechanizm automatycznej publikacji struktur diagramów do HTML (z GIFami, skalowalnymi grafikami w postaci apletów Java lub w formacie SVG), Microsoft® Word, Microsoft® PowerPoint® czy PDF. Wszystkie wskazane elementy są opublikowane wspólnie a w przypadku HTML dodatkowo można w publikację włączyć pliki skojarzone z diagramami.

 • Możliwość symulacji i analizy procesu. Rysunek „mówi” nam jak naszym zdaniem wygląda proces. Dzięki symulacji można zweryfikować prawidłowość modelu. Co więcej w przypadku propozycji zmian procesu można sprawdzić jaki faktyczny wpływ na ten proces będą miały te zmiany. iGrafx® FlowCharter™ dzięki wspólnemu formatowi plików z iGrafx® Process pozwala na przygotowanie modeli, które potem mogą być zasymulowane i przeanalizowane w iGrafx® Process – jednym z najdoskonalszych narzędzi do symulacji procesów biznesowych.

 • Wsparcie dla repozytorium. Praca grupowa wymaga kontroli nad dostępem do elementów modelu, wersjami modeli, ich redakcją, zatwierdzaniem obowiązujących wersji i potwierdzaniem zaznajomienia się z nimi. iGrafx® FlowCharter™ może działać w środowisku repozytorium iGrafx® Process Central® zapewniającym wszystkie powyższe funkcjonalności a ponadto pozwalającym na automatyczną publikacje diagramów w Internecie / Intranecie przy zachowaniu ograniczeń dostępu do dokumentów wynikającą z uprawnień redaktorów / czytelników.

Sprawdź czy Twój program to potrafi?

 

Kategoria: